ေရေမႊးနံ႔ႀကိဳက္သည့္ ဂ်ာဂြါက်ားသစ္မ်ား

Go down

ေရေမႊးနံ႔ႀကိဳက္သည့္ ဂ်ာဂြါက်ားသစ္မ်ား

Post  kswems on Fri Feb 04, 2011 2:08 am

ဂြါတီမာလာရွိ ေတာႀကီးထဲမွ ေၾကာင္အႀကီးစားမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ာဂြါက်ားသစ္မ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ခ်စ္ျမတ္ႏုိး သူမ်ားအေနျဖင့္ အလြယ္တကူေျခရာေကာက္ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေရေမြႊးျပဳလုပ္ရာတြင္ သံုးသည့္ကတိုးေကာင္အဖုိမွ ထုတ္ယူရရွိသည့္ ကတိုးနံ႔ပါ Calvin Klein ေရေမႊး၏ အကူအညီကိုယူပါက အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အဘယ္အ တြက္ေၾကာင့္ ဂ်ာဂြါက်ားသစ္မ်ားက Calvin Klein မွ ထုတ္လုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားသံုးေရေမႊးအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Obsession ကုိ ႏွစ္သက္ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို သုေတသီမ်ားက ေသခ်ာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အဆိုပါေရေမႊး ကို နယူးေယာက္ရွိ တိရစာၦန္ရံုမ်ားႏွင့္ ဂြါတီမာလာရွိ Maya Biosphere Reserve တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ဂ်ာဂြါက်ားသစ္ မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္အရာျဖစ္သည္။
ရနံ႔မ်ဳိးစံုႏွင့္ ေလ့လာစမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ သားငွက္တိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ သုေတသီမ်ားက ဂ်ာဂြါက်ား သစ္မ်ားသည္ Obsession ေရေမႊးနံ႔ကိုရွဴရိုက္မိပါက ပြတ္သပ္ျခင္း၊ အနံ႔ခံျခင္းျပဳလုပ္ၾကၿပီး အဆိုပါေရေမႊးျဖန္းထားသည့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္အမူအရာျဖင့္ ကုတ္ျခစ္တတ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ Obsession ေရေမြႊး၏ အကူအညီျဖင့္ သုေတသီမ်ားက ရွားပါးၿပီး ေတ႔ြရခဲလွသည့္ ဂ်ာဂြါက်ားသစ္မ်ားကို လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ကင္မရာမ်ားရွိရာေနရာသု႔ိ ေသြးေဆာင္ေခၚယူႏုိင္ ၿပီး ပ်မ္းမွ်က်ားသစ္ေကာင္ေရႏွင့္ ၄င္းတို႔မိတ္လိုက္ခ်ိန္စသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
kswems
kswems

Posts : 50
Join date : 2011-02-03

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum