လူႏွင့္စက္ရုပ္ခြဲျခားရာတြင္ မ်က္လံုးမွာ အဓိက ျဖစ္ဟုဆို

View previous topic View next topic Go down

လူႏွင့္စက္ရုပ္ခြဲျခားရာတြင္ မ်က္လံုးမွာ အဓိက ျဖစ္ဟုဆို

Post  kswems on Fri Feb 04, 2011 2:04 am

တစ္စုံတစ္ေယာက္အား စက္ရုပ္လား၊ လူလား ဟု ဆံုးျဖတ္ရာ တြင္ ေလ့လာခ်က္ အသစ္တစ္ရပ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
ထိုသို႔ဆုံးျဖတ္ သူမ်ားအားကဲြျပားျခား နားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေနေနသာ ေနရာမွာ မ်က္ ႏွာျဖစ္ ျပီး ထိုမ်က္ႏွာမ်ားမွာ သက္ရွိ သတၱ၀ါ မ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ျပီး ထိုမ်က္ႏွာ မ်ားတြငသာလူသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။
စိတ္ပညာ ဆိုင္ရာ သိပၸံတြင္ ထိုအသစ္ ေတြ႔ ရွိခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္အရ မ်က္ႏွာ ျပင္တစ္ခုအား လူႏွင့္တူေစရန္ႏွင့္ အသက္၀င္ေစရန္အတြက္တူရန္ လိုအပ္ ေသာ အဓိက အစိတ္ အပိုင္းမွာမ်က္စိတြင္သာရွိေၾကာင္း ထိုဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
မ်ားစြာ ေသာစက္ရုပ္တို႔ကို သက္ရွိႏွင့္တူေသာ ပုံ ေပၚေစရန္ ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္လာမႈေၾကာင့္လူသားႏွင့္ တူေအာင္လုပ္လာေသာ စက္ရုပ္ တစ္ရုပ္သည္ လူသား တစ္ေယာက္၏ ပုံသ႑ ကဲ့သို႔ ပိုိုမိုနီးကပ္စြာ ၾကက္သီး ျဖန္းျဖန္း ထေလာက္ အထိပင္ တူလာခဲ့ၾက ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိုက့ဲသို႔ေသာ စက္ရုပ္မ်ားသည္ သက္ရွိအစစ္ ကဲ့သို႔ မည္သည့္အခါမွ် တူလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
အခ်ိဳ႕ ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္လည္း လူသားႏွင့္ တူေသာ ဇာတ္ေကာင္ မ်ားကို ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ လာၾကေသာ္လည္း လုံး၀မွန္ကန္စြာ တူေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသးဟု သိရသည္။
ထိုေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ မ်က္ႏွာကို အသက္၀င္ ေအာင္လုပ္ ေသာ အဓိက ဆြဲေဆာင္မႈ အရွိဆံုးေနရာမွာ မ်က္လံုးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။
avatar
kswems

Posts : 50
Join date : 2011-02-03

View user profile

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum